Şuan Yelkenci.org Arşiv Sayfasındasınız!
Yelkenci.org ana sayfasına geçiş yapmak için tıklayın...

Yatlarla ilgili gümrük genel tebliği
14 Ocak 2002, 14:21 5

Yatlarla ilgili gümrük genel tebliği

Ülkemiz gümrük bölgesine giriş-çıkış yapan veya bu bölgede kışlayan yatların TÜRK limanları arasında seyrine veya limanda kışlamasına ilişkin esaslar 6 Kasım 2001 de yürürlüge girmiştir.Buna ilişkin usul ve esaslar ektedir.

Gümrük Müsteşarlığından :

Gümrük Genel Tebliğ
(Gümrük işlemleri)
(Seri No: 9)

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş-çıkış yapan veya bu bölgede kışlayan yatların Türk Limanları arasında seyrine veya limanda kışlamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Dayanak
Madde 2- Bu Tebliğ,4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 131'inci , 07/01/2000 tarihli 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 25 inci , Gümrük Yönetmeliği'nin 591 inci maddeleri ile 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa ve Yat Turizmi Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-Bu Tebli*de geçen:

Yat ifadesi; gezi ve spor amacıyla yararlanılan, taşıyacakları yatçı sayısı otuzaltı kişiyi geçmeyen, yük veya yolcu gemisi niteliğinde olmayan, tonilato belgelerinde ticari yat veya özel yat olarak belirtilen deniz aracı,

Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi ifadesi , Türk Bayraklı yatlar ile yabancı limanlardan gelen veya Türkiye'de kışlayan yabancı bayraklı yatların vardıkları ilk Türk limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama yerinde yapacakları beyan ve işlemlerde kullanılan belge,

Özel Yat Kayıt Belgesi ifadesi : 08.06.1981 tarih ve 83/6708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Turizmi Yönetmeliğinin 40 ınca maddesinde bahsi geçen Türk bayraklı özel yatların Türk karasularında seyrine yetki veren belge, Anlamına gelir.

Bu tebliğinde geçen Yat Kayıt Belgesi veya belge ibaresinde Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi anlaşılır.

Yat Kayıt Belgesinin Kullanılmayacağı Haller

Madde 4- Yat tanımı içerisinde olsa dahi yük ve yolcu taşımacılığı yapılan ticari kullanıma mahsus deniz taşıtları için Yat Kayıt Belgesi kullanılmaz. Bunlar hakkında Gümrük Yönetmeliği'nin ticari gemilerin denetimine ilişkin hükümleri uygulanır.

Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi'nin Geçerlilik Süresi

Madde 5- Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi'nin geçerlilik süresi bir yıldır. Ancak, yatın kışlamaya bırakılması halinde , kışlama süresi boyunca bu belge geçerlidir.

Yat sahibinin veya donatanın değişmesi, yatın Türkiye Gümrük Bölgesi'nin dışına çıkması veya herhangi bir nedenle Türk Limanları Yat Belgesi'nin kayıp edilmesi halinde belgenin geçerliliği sona erer. Kaptan*n değişmesi bu belgenin değiştirilmesini gerektirmez. Ancak, kaptan değişikliği Yat Kayıt Belgesine işlenir.

Yabancı Bayraklı Yatlara ilişkin işlemler

Madde 6- Türkiye Gümrük Bölgesi 'ne gelen veya bu bölgeden ayrılan yabancı bayraklı yatların işlemleri Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi üzerine aşağıdaki şekilde yürütülür.

Belge ilk Türk limanında yatın kaptanı veya donatanı taraf*ndan eksiksiz olarak doldurularak imzalanır.

Söz konusu beyan,belgenin ön yüzünde yer alan ilgili kamu kurumları tarafından tasdiği yapan kişinin ismini de içerir şekilde imzalanıp mühürlenmek suretiyle Yat Kayıt Belgesi'nde belirtilen sıraya göre tasdik edilir.

Söz konusiu yatın Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş ve bu bölgeden çıkışının takibi gümrük muhafaza personeli tarafından yapılarak buna ilişkin işlem Yat Kayıt Belgesi üzerinde yürütülür.

Haklarında kaçak eşya taşıdıklarına dair usulüne uygun yapılmış bir ihbar olmayan yatlarda arama ve eşya muamelesi yapılmaz. Gerek beyan üzerine gerekse yapılan arama veya muayenede sözü edilen yatta Türkiye'ye sokulması yasak eşya olduğunun anlaşılması halinde bu eşya , gümrük denetimi altına alınarak yat Türkiye Gümrük Bölgesi'ni terk edinceye kadar iade edilmez.

Yatta bulunan demirbaş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi'ne kaçak olarak sokulduğuna dair usulüne uygun yapılmış bir ihbar olması halinde bu yatın demirbaş eşyasının kontrolü Yat Kayıt Belgesi ekinde bulunan demirbaş eşya listesine göre yapılır.

Yabancı Bayraklı yatlarda iş akdi veya vekaletnamesi olmak kaydıyla Türk gemi adamı çalıştırılabilir.

Kaptanlar, yat sahibi yatta olmadan yatları gezi , spor ve eylence amacı ile kullanamazlar. Yat sahibinin yazılı veya faks talimatı doğrultusunda yat sahibinin veya ailesinin başka bir limandan alınması veya başka bir limana bırakılması gerektiği durumlarda, Liman Başkanlığından sefer izni alınarak , yat sadece kaptan tarafından gidiş ve dönüşlerde kullanabilir. Buna aykırı hareketlerde 815 sayılı Kabotaj Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Ayrıca , yabancı bayraklı özel yatın hissedarlarından birinin Türk olması halinde yat sahibinden ve yat sahibinin ailesinden yurtdışı ikemetgahı aranmaz.

Yat Kayıt Belgesi'nde belirtilen güzergahta kayıtlı ara limanların birinde yattan inen yada yata binen olması , personel veya beyan edilen güzergahta değişiklik yapılması halinde, değişiklikler belge üzerine kaydedilerek Liman Başkanlığınca onaylanır.

Türkiye Gümrük Bölgesi'nin dışına gitmek üzere çıkış yapmak isteyen yatların Yat Kayıt Belgesi üzerindeki işlemleri yapıldıktan sonra , Yola Elverişlilik Belgesi'ne göre gümrük muhafaza personeli tarafından yatın çıkış işlemleri tamamlanır.

Türk Bayraklı Özel Yatlara ilişkin önlemler

Madde 7- Türk Bayraklı Özel Yatların Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki bir limandan diğer limana seyrinde Özel Yat Kayıt Belgesi kullanılır. Bu yatların Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki bir limana çıkış yapması veya Türkiye Gümrük Bölgesi'ne tekrar girişi halinde Yat Kayıt Belgesi düzenlenerek bunun takibine ilişkin hükümler uygulanır.

Yabancı Bayraklı Yatların Kışlamak veya Başka Bir Amaçla Türkiye Gümrük Bölgesinde Bırakılması

Yabancı bayraklı yatların, yat limanı veya yat çekek yerine b*rakılmak istenmesi halinde , yetkili yat limanı işletmesi ,Yat Kayıt Belgesi eki yatçının beyan edilen demirbaş eşya listesini kontrol ederek bu yatlar , yat limanı işletmesinin sorumluluğu altına alınır. Gümrük ve Gümrük Muhafaza idaresine yatın ve demirbaşlarının kendi sorumluluğu altında olduğu yazı ile bildirilir.

Yabancı Bayraklı Yatlara Ait Yedek Parçalar ile Diğer Malzemelerin Muhafaza ve Yabancı Yatçıların Otolarına Uygulanacak işlemler

Madde 9- Yabancı bayraklı yatların bakım ve onarım için gerekli yedek parçaların ithalatı 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin geçici ithalat rejimi hükümlerine göre yürütülür. Yapılan bakım ve onarım işlemleri gümrük idaresinin gözetim ve denetimine tabidir.

Yabancı bayraklı yatların yedek parçaları ile diğer malzemeleri yatın Türkiye'de kalış süresini düzenleyen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 29 uncu maddesinde belirtilen süre kadar kalabilir.

Bakım onarım sırasında ortaya çıkan eski yedek parçalar;

Yat yetkilisinin isteği üzerine 4458 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesi uyarınca gümrük idaresine terk edilebilir.

Yat yetkilisi tarafından beraberinde götürülerek Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilir.

Gümrüğe terk edilen eski yedek parçaların tasfiye idaresine devrine kadar, bu amaca tahsisli antrepo bulunmaması halinde , Turizm Bakanlığı'ndan Belgeli Yat Limanı veya yat çekek yerleri işletmelerinin sorumluluğunda depolanır.

Yedek parçalar ve diğer malzemelerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmak istenmesi halinde eşyanın çıkışını saklamak üzere demirbaş eşya defter veya listesine kaydedilir.

Karayolu ile Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi'ni yat ile terk, etmeleri halinde bu kişilere ait kara taşıtları gümrüğün denetimi altında bulunan yerlere bırakılır. Türkiye Gümrük Bölgesi'ni terk etmeyenler bu hükme tabi değildir.

Cezai Hükümler

Madde 10- Geçerlilik süresi biten Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi ile seyir halinde bulunan yat yetkilisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca ceza uygulanır.

Diğer Hükümler Madde 11- Yatta bulunan yatçı ve mürettebat sayısı Yat Kayıt Belgesi ile beyan edildiğinden yatın girişinde ayrıca yatçı ve mürettebat listesi istenmez.

Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi , yatta istendiğinde ibraz edilmek üzere tüm bilgileri içerir biçimde hazır halde bulundurulur. Bu belgenin herhangi bir şekilde kaybı halinde, en yakın Liman veya Gümrük Muhafaza idaresine bildirilerek yenilenir. Usulüne uygun ve eksiksiz olarak doldurulan yeni belge Liman Başkanlığınca onaylanır.Yat Kayıt Belgesi'nin yenilenmesi halinde, yeni Yat Kayıt Belgesi ile birlikte varsa eski belge de Liman Başkanlığı ve Gümrük Muhafaza *daresine ibraz edilerek üzerlerine gerekli meşruhatlar verilir.

Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi'nin yenilenmesi işlemlerinde Liman Başkanlığı ve Gümrük Muhafaza idaresi'nin onayı yeterlidir.

Yüzerek gelme dışında herhangi bir yolla Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen yatların Yat Kayıt Belgesi işlemleri yatın ilk denize indirildiği yerde başlar.

Yatların yüzerek Türkiye Gümrük Bölgesi'ne geçici giriş ve takibine ilişkin Yat Kayıt Belgesi dışında bir belge aranmaz.

Yatta bulunan kompresörler mühürlenmez.
Yat Kayıt Belgesi, fotokopi veya başka bir şekilde çoğaltılarak kullanılamaz.

Yürürlülük

Madde 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Tebliğ, Turizm Bakanı ile Gümrük Müsteşarlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanları tarafından müştereken yürütülür.

RESMi GAZETE 6 KASIM 2001-Sayı:24575

Marmaris Bozburun Deniz Hudut Kapısı Hizmete Girdi .

04 Mayıs 2022

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'nde iki sene önce kapatılan Bozburun Hudut Kapısı yeniden hizmete girdi.

Marinturk - Göcek Village Port

08 Haziran 2018

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı, Göcek beldesi Büngüş Koyu'nda bulunan marina ve çekek alanı; belde merkezine 5 dakika, Uluslararası Dalaman Havaalanına 20 dakika mesafede bulunuyor.

Yönler ve Rüzgarlar

05 Ocak 2001

Rüzgârlar geldiği yöne göre isimlendirilir. Örnek olarak, pusulaya göre kuzeyden güneye doğru esen rüzgâra kuzey rüzgârı denir. Ancak yazılırken kısaltması kullanılır ve kısaltmasında da İngilizce isimlerinin baş harfleri kullanılır.

StatCounter