Şuan Yelkenci.org Arşiv Sayfasındasınız!
Yelkenci.org ana sayfasına geçiş yapmak için tıklayın...

2002 Bütçesinde Denizciliğimizin yeri( Bakan Ramazan Mirzaoğlu'nun bütçe görüşmelerindeki konuşması)
20 Eylül 2002, 01:06 5

2002 Bütçesinde Denizciliğimizin yeri( Bakan Ramazan Mirzaoğlu'nun bütçe görüşmelerindeki konuşması)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığıma bağlı Denizcilik Müsteşarlığının 2002 malî yılı bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle sözlerime başlamadan önce, şahsım ve Müsteşarlığım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Müsteşarlığımızın bütçesi hakkında eleştiri, temenni ve önerilerde bulunacak sayın üyelere katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.

Şimdi, Denizcilik Müsteşarlığının 2001 ve 2002 yılları bütçesi hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Müsteşarlığımızın 2001 malî yılı bütçesine 19 trilyon 270 milyar lira ödenek verilmiştir. Bunun, 5 trilyon 294 milyar lirası personel giderleri, 675 milyarı diğer cariler, 13 trilyonu yatırım giderleri, 301 milyar lirası ise transferlere ayrılmıştır.

Görüşmekte olduğumuz Denizcilik Müsteşarlığının 2002 malî yılı bütçesine baktığımızda bütçenin yüzde 42'si olan 13 trilyon 511 milyar lirası personel giderlerine, yüzde 3'ü olan 1 trilyon 50 milyar lira diğer carilere, yüzde 54'ü olan 17 trilyon 600 milyar lira yatırımlara, yüzde 2'si olan 715 milyar liranın transferlere ayrılmış olduğu görülecektir.

2001 ve 2002 malî yılı bütçesi karşılaştırıldığında, 2001 yılı bütçesinin konsolide bütçe içerisindeki payı binde 4 iken, 2002 malî yılı bütçesinin konsolide bütçe içindeki payı binde 3,4 olmuştur. Müsteşarlığın 2002 yılı bütçesi 2001 yılına göre yüzde 70,6 oranında artmış olmasına rağmen konsolide bütçe içerisindeki payı bir önceki yıla göre bir miktar azalmıştır.

Denizcilik Müsteşarlığının bütçesinin yüzde 54'ü, yani yarısından fazlası, görüleceği üzere yatırımlara gitmektedir. Bu ödeneklerle İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi Gemi Trafik Kontrol Sistemi Projesi, Çeşitli Denizcilik Etütleri, Türkiye Kıyılarının Coğrafi Yapılarının Araştırılması Projesi, Bilgiişlem Sistemi Temini Tesisi ve Modernizasyonu Projesi, Liman Başkanlıkları Hizmet Binaları İnşaat İşleri, İdame, Yenileme ve Teçhizat Alımları Projeleri gerçekleştirilecektir.

Bu projelerden İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi Gemi Trafik Kontrol Sistemi Projesi, Müsteşarlığın 2002 yatırım ödeneğinin yüzde 54'ünü alması, Müsteşarlığımızın ve ülkemizin bu projeye verdiği önemi göstermektedir.

Ülkemiz ve dünya kamuoyuna mal olan İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizinden oluşan ve Türk boğazları bölgesi olarak tanımlanan yörenin yoğun bir ulusal ve uluslararası deniz trafiğine sahip olması nedeniyle, can, mal ve çevre güvenliği bakımından büyük risklerle karşı karşıya olduğu malumlarınızdır.

Anılan bölgedeki deniz trafiğinin izlenmesi, düzenlenmesi, yönlendirilmesiyle kayıt ve denetim altına alınması dolayısıyla seyir emniyetinin artırılmasını amaçlayan Gemi Trafik ve Yönetim ve Bilgi Sistemi Projesinin gerçekleştirilme çalışmaları halen devam etmektedir.

ABD'de yerleşik Locheed Martin Overseas Firmasına 2000 yılı içerisinde 20.407 000 ABD doları bedelle ihale edilerek sözleşmesi yürürlüğe konulan işin, teknik mal ve hizmet alımını kapsayan üstyapı kısmı için ilgili firmacı imalat ve testlerin büyük kısmı tamamlanmış, cihazlar sevke hazır hale getirilmiştir.

Ayrıca, sistemin her iki boğazın yanı sıra, Marmara Denizinde devam eden trafik ayırım şeritlerindeki gemi trafiğini izleyebilmesi için başlatılan proje geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu amaçla gerekli arazi çalışmaları tamamlamış, sonuçları değerlendirilmiştir. Trafik gözetleme istasyonları olarak belirlenen üç alanın tahsisi için Orman Bakanlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmuştur.

Sistemin iletişim altyapısının tesisi yönünde Türk Telekom AŞ ile bir protokol tanzim edilerek yürürlüğe konulmuştur. İlgili kuruluşça başlatılan çalışmalar kapsamında fiber optik kablo tesisi çalışmalarının çoğu tamamlanmış, bina ve kule içi çalışmalar için inşaatların tamamlanması beklenmektedir. Kullanılacak frekansların tahsisi ve tescili için de telekomünikasyon kurumu nezdindeki işlemler sonuçlandırılmıştır. Üstyapı cihazları için tamamlanan imalatların fabrika ortamında testleri yapılmış, bunların yanı sıra, sistemin işletmesini yapacak olan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünce temin edilen operasyon ve teknik işletme personelinin yurtdışı eğitimlerinin büyük kısmı gerçekleştirilmiştir.

Sistemin inşaat ve altyapı işlerinin gerçekleştirilmesi yönünde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 2000 yılı ekim ayında yapılan ihale kapsamında inşaat çalışmaları sürdürülmektedir. Her iki boğaz bölgesinde 15 ayrı noktada devam eden inşaatlardan iki merkez ve 13 kulede şu ana kadar yaklaşık yüzde 75 oranında fizikî gerçekleşme sağlanmıştır.

Her iki boğaz bölgesinde yaşayan milyonlarca insanın can, mal ve çevre güvenliğinin yanı sıra, kültür varlıkları ve tarihî dokunun muhtemel risklerden ve olumsuz sonuçlarından arındırılması, halen uygulanmakta olan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün gereklerinin yerine getirilmesi ve uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan seyir emniyetinin sağlanmasını amaçlayan boğaz trafiğini artırmayı veya azaltmayı değil, güvenli geçişi sağlamayı hedefleyen projenin gecikmeksizin sonuçlandırılması için gerekli önlemler alınmaktadır.

Marmara Denizi ilavesi de dahil olmak üzere yaklaşık 34 milyon ABD doları maliyet öngörülen projenin sonuçlandırılması durumunda üretilecek bilgiler, boğaz trafiğinin planlanması ve yürütülmesinin yanı sıra, denizcilikle ilgili birimlerin ve otoritelerin kullanımına sunulacaktır.

Değerli Başkan, sayın üyeler; diğer önemli projelerden olan Bilgiişlem Sistemi Temini, Tesisi ve Modernizasyonu Projesinin, günümüz teknolojisinin gerekleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişi yapabilecek düzeyde denizcilik sektöründeki uluslararası standartları karşılayan bir bilgiişlem altyapısının temini amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçlarını kapsayan ve yapısal kablolama, donanım ve yazılımları içeren bu proje 767 milyar liraya gerçekleştirilmek üzeredir. Bu kapsamda, Denizcilik Müsteşarlığına bağlı 7 bölge müdürlüğü ve 68 liman başkanlığını içine alan ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurabilecek bir yapı tasarlanmış olup, proje önümüzdeki yılın ortalarına doğru tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; bilindiği gibi, denizler, tarih boyunca kıtalar ve uluslararası zenginliğin, kültürlerin birbiriyle tanışmasına ve aralarındaki alışverişe imkân sağlamış bir ortamdır.

Denizler, sahip olduğu tabiî zenginlikler ile insanlığın müşterek malı ve gelecek nesillere aktaracakları ortak mirastır. Artık, dünyada, barış ve bütün insanlar için daha elverişli hayat koşulları aramak durumunda olanlar, denizciliğin ülkelere servet ve uluslararası hizmet olduğu temel ilkesini kaçınılmaz bir şekilde benimsemek zorundadır.

Hepimizin malumu olduğu üzere, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birleştiren ve uluslararası deniz ulaşım yollarının üzerinde son derece önemli konuma sahip olan ülkemizin, ekonomik gelişimi açısından denizciliğe gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Bugün ülkemizin 33 ülkeyle ikili denizcilik anlaşması bulunmaktadır. Halen 22 ülkeyle denizcilik anlaşma çalışmaları devam etmektedir. Ülkemiz IMO'nun 1958 yılından beri üyesidir. Ülkemiz IMO tarafından hazırlanıp uluslar arası çapta yürürlüğe giren 24 anasözleşmeden 13'üne taraf olmuştur. Uluslararası platformda önemli bir kuruluş olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından giderek artan, çeşitlenen ve daha karmaşık bir yapıya ulaşan uluslararası sözleşmelerle, özellikle deniz güvenliğine, yani, seyir, can ve mal emniyetine ve son zamanlarda daha çok çere güvenliğine yönelik olarak geliştirilen standartlar ve yükümlülüklerin takibi yapılmaktadır. Bu çerçevede üç tarafı denizlerle çevrili önemli bir coğrafi mevkide bulunan ülkemiz, deniz ve deniz çevresiyle ilgili konuları, ülkemizin hak ve menfaatlarını koruyarak, IMO'nun faaliyetleri doğrultusunda çalışmalarını zamanında ve etkin bir biçimde sürdürmektedir. Ayrıca, ulusal mevzuatımızın IMO kararlarına paralellik göstermesi, ülkemiz açısından uluslararası alanda sayısız fayda sağlayacaktır.

Diğer taraftan, başta Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Avrupa Birliği, NATO VE Karadeniz Ekonomik İşbirliği olmak üzere diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlar bünyesinde alınan bağlayıcı nitelikteki kararlar, zamanla değişmekte ve yenilenmekte. Bu da gemi donatanlarına ve özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerine, bir anlamda, yeni malî külfetler ve mükellefiyetler getirmektedir.

IMO'nun icra organı olan konseye üye ülkelerden, uluslararası gemicilik hizmetlerinin sağlanmasından ve uluslararası deniz ticaretinden en büyük çıkarı olan ülkeler, A ve B kategorilerinden, deniz taşımacılığından özel ilgi ve çıkarları bulunan ülkeler ise C kategorisinden üye seçilmektedir. Ayrıca, C kategorisinden üye olan ülkelerde, coğrafi dağılım da dikkate alınmaktadır. 15-26 Kasım 1999 tarihinde IMO 21 inci Genel Kurul Toplantısında, ülkemiz tarihinde ilk kez IMO'nun icra organı olan konsey üyelerinin, 124 oyundan 76'sını alarak C kategorisinde konsey üyeliğine seçilmiştir.

IMO Genel Kurulunun 2 Kasım 1993 tarihli oturumunda konsey üye sayısının 32'den 40'a çıkarılması ve örgüt sözleşmesinin ilgili maddelerinin buna göre değiştirilmesi şeklinde Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Sözleşmesinde yapılan değişiklikleri içeren kanun tasarısı, Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Ülkemiz, uluslararası sözleşmelerde belirtilen standartlara uymayan gemilerin, limanlarda veya seyir sırasında denizlerde meydana getirecekleri can, mal ve seyir ve çevre zararlarını en aza indirebilmek amacıyla Akdeniz ve Karadeniz liman devleti kontrolu gibi oluşturulan bölgesel memorandumlara taraf olmuştur.

Ülkemiz, uluslararası sözleşmelerde belirtilen standartlara uymayan gemilerin, limanlarda veya seyir sırasında denizlerde meydana getirecekleri can, mal ve seyir ve çevre zararlarını en aza indirebilmek amacıyla Akdeniz ve Karadeniz liman devleti kontrolu gibi oluşturulan bölgesel memorandumlara taraf olmuştur.

Ayrıca, Karadenize kıyısı bulunan ülkeler arasında da Karadeniz liman devleti kontrolu hakkında mutabakat zaptı, 7 Nisan 2000 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır.

Bu toplantıda, Karadeniz Liman Devleti Kontrolu Sekreteryasının İstanbul'da kurulması taraflarca ittifakla kararlaştırılmış ve İstanbul'da kurulan sekreterya çalışmalarına başlanmış ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkelerin dışa açılan kapıları olan limanlar, deniz ticaretinin başladığı ve bittiği noktalar olarak büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin 8 333 kilometreyi bulan sahil şeridinde yaklaşık 300 adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Yapı şekillerine ve fonksiyonuna göre bunlar, liman, iskele, yat limanı, balıkçı barınağı ve çekek yeri şeklindedir.

Sayın üyeler, limanlarımız yaklaşık, toplam 150 milyon ton/yıl kuruyük yükleme-boşaltmak kapasitesine sahip olup, rıhtım ve gemi yanaşma yeri uzunluğu ise 33 kilometreyi geçmiştir. Ayrıca, yaklaşık 160 milyon ton/yıl kapasiteli petrol ürünleri yükleme-boşaltma tesisleri de bulunmaktadır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; denizcilikten sorumlu idarenin temel görevleri sırasıyla: Liman devleti görevleri, bayrak devleti görevleri, kıyı devleti görevleri, kıyı tesislerinin düzenlenmesi, gemi adamlarının standartlarının sağlanması, eğitimi ve belgelendirilmesi, ticaret filosunun limanlarının, kıyı yapılarının ve gemi inşaat sanayiinin geliştirilmesi olarak sıralanmaktadır.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığıma bağlı Denizcilik Müsteşarlığımız bütün bu saydığımız görevleri çok titizlikle yerine getirmektedir. Özellikle, iki kıtayı birbirinden ayıran dünyanın incisi durumunda olan İstanbulumuzun içinden geçen Türk boğazları, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı konusundaki hassasiyetimiz ve dikkatimiz bütün Türkiyemizin ve dünyanın gözü önündedir. Bu amaçla, Türk kamuoyunu, hatta dünya kamuoyunu uzun zamandır meşgul eden şu anda Çin Halk Cumhuriyetinin satın aldığı Varyag isimli geminin geçici hepinizin malumlarıdır. 1998 yılından beri, önce Ukrayna tarafından bizlere yapılan müracaat neticesinde, daha sonra Çin satın aldıktan sonra Çin'in 2000 yılından itibaren ısrarlı müracaatları nihayet gemi üzerinde her türlü donanımlar ve ilaveler yaptırıldıktan sonra, uygun hava şartları da yerine getirildikten sonra, bugün, şu saatlerde geçmesi yapılmaktadır. İnşallah, kazasız belasız bu gemi Türk boğazlarından geçerek kendi ülkesine gidebilir. Bu örnek bile Denizcilik Müsteşarlığımızın görevini ne kadar hassasiyetle ve titizlikle Türk Boğazlar Tüzüğünü ne kadar önemle takip ettiğini ve uyguladığını göstermektedir.

BAŞKAN - Sayın Bakan, Meteorolojiyi de bu kadar konuşursanız, herhalde yetiştiremeyiz.

DEVLET BAKANI RAMAZAN MİRZAOĞLU (Devamla) - Meteoroloji daha kısa efendim. Bunu da çok kestim.

Bakanlığıma bağlı Denizcilik Müsteşarlığı bütçesini bu imkânlar içerisinde huzurlarınıza getirmiş durumdayım. Desteklerinizi bekliyor, bütün üyelerimize gösterdikleri çok fazla sabırdan dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de Bakanlığıma bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 2002 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimi sunmak istiyorum.

Malumlarınız olduğu üzere meteoroloji, yerküre atmosferinde oluşan hava olaylarının gözlenmesini, bu olayların oluşumunu ve değişimini nedenleriyle ele alarak yaşadığımız çevre ve tabiî kaynaklar açısından etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanoğlu tarih boyunca neredeyse tüm yaşam ve gelişme etkinliklerinin planlanmasında ve uygulanmasında meteorolojik bilgiye ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple, insanlığın ulaştığı gelişme düzeyine bağlı olarak zaman içinde önce klimatolojik, sonra atmosferik ve çevresel gözlemlerin yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

10 Şubat 1937'de kurulan, Başbakanlığa bağlı genel bütçeli bir kuruluş olan Genel Müdürlük merkez teşkilatı ve yurt sathına dağılmış 23 bölge müdürlüğü ile bölge müdürlükleri bünyesinde toplanan sinoptik, askerî ve sivil meydan, radiosonde, büyük klima istasyon müdürlükleri ile küçük klima istasyon memurluklarından oluşmaktadır.

Türkiye sathında geniş bir meteorolojik gözlem şebekesine sahip bulunan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde 24 saat boyunca ve değişik zamanlarda yapılan gözlemler en hızlı iletişim sistemleriyle Ankara'daki merkeze buradan da yurt dışındaki meteoroloji merkezlerine ulaştırılmakta, yurt içinde ve yurt dışındaki merkezlerden ulaşan yüzey ve yüksek atmosfer verileri gelişmiş bilgisayarlarla hem klimatolojik olarak hem de hava ve deniz tahminleri amacıyla değerlendirilmektedir. Devamlı hizmetin verildiği meteorolojik birimlerde 3 105 personelle hemen hemen bütün sektörlere etkin ve güvenilir bir hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün görev alanları meteoroloji istasyonlarının açılması, çalıştırılması, gözlem ve çeşitli sektörler için hava ve deniz tahminleri yapılmasından, meydan meteoroloji hizmetlerine, meteorolojik ve klimatolojik araştırmalar yapmaktan, milletler arası kuruluşlarla işbirliği yapmaya kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Meteoroloji, başta ulaştırma, tarım ve millî savunma olmak üzere şehircilik, sağlık, turizm, enerji, ormancılık ve çevre gibi çok farklı sektörlere hizmet vermekte, dolayısıyla millî ekonomiye ve ülke savunmasına büyük faydalar sağlamaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olumsuz hava şartlarının etkisini en aza indirmek için, hava olaylarının değişimiyle ilgili hava tahmin raporlarının radyo, televizyon ve internet aracılığıyla ilk elden duyurulmasına çalışılmış ve bu konuda kamuoyunda güvenilir ve saygın bir duruma gelinmiştir.

Denizlerimize ait hava tahmin raporlarının kullanıcılara daha iyi ulaştırılması için deniz yayınları Türk Telekom İstanbul Radyosu vasıtasıyla yayınlanmaya başlanmıştır. Bu yayınların tüm Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de, ulusal ve uluslararası sulardaki gemilere ulaşması sağlanmıştır.

Çiftçilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla yapılan zirai tahminler başlatılmış olup günlük ve haftalık olarak hazırlanmakta, bunun yanı sıra klimatolojik, hidrolojik etütler harita ve grafiklere dökülerek her kesimden araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere internet vasıtasıyla yayınlanmaktadır. Aylık ve 15 günlük yağış raporlarıyla tarım yılı için kümülatif yağış raporları ve harita hazırlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Havacılık hizmetlerine yönelik olarak meydanlara da kurulan uydu yer alıcı sistemlerinden alınan bilgiler sayesinde hava seyrüseferi daha emniyetli yapılmaktadır. Uçaklar, alınan bu bilgilere göre en uygun seviyede mümkün olduğunca yakıt tüketimini minimum seviyede tutarak gidecekleri menzile daha kısa sürede ulaşmaktadır.

Değerli milletvekilleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle 1990'lı yıllarla birlikte iklim değişikliği, atmosferin korunması, çölleşme ve ozon tabakasının incelmesi gibi Birleşmiş Milletlerin gündeminde önemli yer tutan küresel değişiklik konularına millî ve milletler arası düzeyde etkin olarak katkıda bulunmuştur.

Önümüzdeki 10 yıllık periyotlarda dünya nüfusundaki artış, şehirleşme ve göç sorunlarıyla birlikte iklim değişikliğine sebep olduğu öngörülen küresel ısınmanın olumsuz etkileri ve bunlara bağlı olarak enerji, gıda ve su kaynaklarındaki talep artışları başta tarım ve su kaynakları olmak üzere sektörlere verilecek meteorolojik hizmetlerin önemini artırmakta ve meteorolojiye yeni görev ve sorumluluklar yüklenmektedir.

Genel Müdürlük, son yıllarda, üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar ve bölge ülkeleriyle olan ilişkileri de en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu bağlamda, uluslaarası bölgesel meteoroloji eğitim merkezi olarak kabul gören kuruluşumuzda komşu ülke meteoroloji elemanlarının eğitimine 2001 yılı içinde başlanmıştır. Ayrıca, Türkenistan'dan 5, Bosna Hersek'ten 2 öğrenciye Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinde meteorolojik eğitim verilmektedir.

Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda kurum bünyesindeki Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinde elektronik ve bilgisayar bölümleri açılmış, bölümler faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır.

Teknolojik seviyeyi yakalamak ve kalifiye personel yetiştirmek üzere hizmet içi eğitim kurslarına hız verilmiştir. Bunun yanında, görevde yükseltme yönetmeliğine işlerlik kazandırılarak eğitim ve sınav sonucuna göre kurum içi atamalar gerçekleştirilmiştir.

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2001 yılı bütçesi, merkez ve taşra teşkilatlarında verilen hizmetlerde, personel, cari yatırım ve transfer harcamaları rasyonel bir biçimde harcanmıştır. 2001 bütçesi yılı personel harcamaları 14 trilyon, cari harcamalar 1 trilyon, yatırım harcamaları 4 trilyon, transfer harcamaları 4 trilyon lira, toplam 25 trilyon 73 milyar 500 milyon liradır. Bütçe ödeneğinin, ekim sonu itibariyle personel ve cari harcamalarının tamamı harcanmış olup personel için Maliye Bakanlığından 4 trilyon 413 milyar, cari harcamalar için ise 200 milyar lira ek ödenek sağlanmıştır. Yatırım harcamalarında ise yüzde 80'lik kısım harcanmış, ihale aşamasında olan alet-cihaz alımı için bütçenin tamamı yıl sonuna kadar harcanacaktır. Transfer harcamalarında ise, büyük bir kısmı uluslararası kuruluşların katılım payını teşkil eden bütçe ödeneğinin tamamı kullanılmış, kalan borçlar için yine Maliye Bakanlığından 76 milyar lira ek ödenek sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğün 2002 yılı bütçe artışı yüzde 95 olmasına rağmen, 21 inci yüzyıla girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının reel olarak artırılması gerektiğini vurgulamak istiyorum.

2002 yılı bütçesi personel giderleri 26 trilyon 703 milyar, cari giderler 2 trilyon 500 milyar, yatırım harcamaları 8 trilyon 242 milyar, transfer giderleri 11 trilyon 525 milyar lira, toplam 48 trilyon 970 milyar liradır.

Burada, bu güzide kuruluşun 2002 malî yılı bütçesi için maddî ve manevi desteğinizin artan bir şekilde sağlanmasını komisyonunuzdan beklediğimi ifade etmek istiyorum.

Genel Müdürlüğün yatırım kaynakları, genel bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanmaktadır. Genel bütçe içinde yer alan yatırım ödeneğinin toplamı 8 trilyon 242 milyar liradır. Bu ödeneğin 5 trilyon 142 milyar lirası alet-cihaz alımı içindir. Geriye kalan 3 trilyon 100 milyar lirası ise inşaat yatırımlarında kullanılmaktadır.

Döner sermaye gelirlerinin yüzde 98'ini sivil havacılığa verilen hizmetlerin karşılığı olan Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatından sağlanan gelirler oluşturmaktadır. Bu gelirlerin sivil havacılık sektöründe yatırımlara dönüştürülmesi zorunluluğu vardır. 2002 yılı döner sermaye yatırımlarının tutarı 11 trilyon 800 milyar liradır. Genel bütçe ve döner sermaye yatırımları toplamı olan 16 trilyon 942 milyar lira yatırım ödeneğinin tamamı ülkemiz insanlarının can ve mal güvenliğini artırmakla birlikte hava alanlarındaki teknolojik alet-cihaz yatırımına harcanmaktadır. Döner sermaye işletmesi gelirleriyle Genel Müdürlük son iki yıldır çok büyük teknolojik yatırımlar yapmıştır. Döner sermaye işletmesi 3.11.1994 tarih 22100 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği çerçevesinde fiilen hizmet görmektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerini belirleyen 3254 sayılı Kanun üzerinde de değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 3.7.2001 tarihinde 1/886 esas no ile esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna intikal etmiştir. Bu kanun tasarısıyla Genel Müdürlüğün teşkilatlanması, diğer 3046 sayılı Kanun gibi temel kanunlarla uygun hale getirilecektir. Döner sermaye gelirlerinde ve dolayısıyla Hazine gelirlerinde önemli bir artış meydana gelecek ve idarî yapılanmanın olması gereken noktaya ulaşmasıyla da bu gelir artışı sürekli ve kalıcı olacaktır. Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan kanun tasarısının gündemin ön sıralarına alınarak, Sayın Başkan, sizlerden ve değerli üyelerimizden talep ediyoruz bunu, Genel Kurula bir an önce intikali konusunda dileklerimizi arz ediyoruz.

Başarılı ve özverili hizmetleriyle halkımızın tüm yaşam etkinliklerinin daha güvenli, verimli ve olumlu sonuçlar verecek bir biçimde sürdürülmesine katkıda bulunan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugünkü saygın konumuna gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bu duygular içerisinde sözlerime son verirken, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, sabırlarınız için teşekkür eder, şahsım ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü adına en derin saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Biz teşekkür ederiz Sayın Bakanım.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları İkinci Kez Galataport İstanbul'da

27 Ekim 2021

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları bu yıl da Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar 29-31 Ekim tarihlerinde, yarışın en kritik dönüş noktası Galataport İstanbul Kapılarının da aralarında olduğu parkurlarda mücadele edecek. İstanbullular ve şehrin ziyaretçileri, nefes kesen yarışlar eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Galataport İstanbul'da yaşayacak.

StatCounter